Categorie: Afval

 • In de maand maart steekt heel Nederland de handen uit de mouwen voor een schonere leefomgeving, zo ook de scholen in Maassluis.

  De Duurzame Maassluizers i.s.m. de gemeente Maassluis en stichting Lawine organiseren hiervoor een opruimestafette, deze gaat van school naar school.
  De volgende scholen komen als eerste aan de beurt:

  Op dinsdag 7 maart gaan alle brugklassers van het Revius Lyceum hun opruim
  estafette houden.

  Op woensdag 8 maart start de Revius Mavo met een opruimactie om 9 uur. Zij lopen
  ‘opruimend’ naar basisschool De Dijck; om 10 uur geven zij hun stokjes door zodat De Dijck verder kan.

  En op woensdag 15 maart zijn IKC De Regenboog en Het Balkon aan de beurt met hun opruimestafette.

  Later in de maand komen De Montessorischool, De Parasol, De Kardinaal Alfrinkschool en basisschool S.L.OW. De Westhoek en De Ichtus in actie.

  Als een echte estafette worden de ‘opruimstokjes’ doorgegeven van school naar school. Wij bundelen de krachten en zetten ons in voor een schoon en groen Maassluis.

  De hoeveelheid zwerfvuil in Maassluis neemt de laatste jaren gelukkig af, mede door allerlei initiatieven en door de aandacht hiervoor op vele scholen. Het is niet alleen ‘Jong geleerd is oud gedaan!’. Het werkt ook als voorbeeld van jong naar ouderen. Hiermee kan onze schooljeugd dus een fantastisch statement maken!

  Met de opschoonactie komen we weer een stap dichterbij ons ideaal:
  ‘Maassluis: een stad zonder zwerfafval’.

  Duurzame Maassluizers, ook namens Kathie diStefano (Operatie Afval)
  en de gemeente Maassluis.

 • Tijdens de Landelijk Opschoondag 2023 – Nederland Schoon op 18 maart steekt heel Nederland de handen uit de mouwen voor een schonere leefomgeving. Doen jullie ook mee? De Duurzame Maassluizers, organiseren een opruimestafette van school naar school op: 8, 15, 22 en 29 maart 2023. Als een echte estafette.

  Samen met jullie willen we ons inzetten voor een schoon en groen Maassluis. En daar hoort ook de omgeving van scholen bij!

  Waarom doen jullie mee?

  Natuurlijk voor een schoner Maassluis. En om kinderen de mogelijkheid te bieden hieraan bij te dragen en het voorbeeld te geven. Aan de actie geven we de nodige publiciteit in de media, met vermelding van alle deelnemende scholen. Hiermee kan onze Maassluise schooljeugd dus een fantastisch statement maken!
  Met de opschoonactie komen we weer een stap dichterbij het ideaal: ‘Een Maassluis zonder zwerfvuil’.

  Wie doen er mee?

  Alle basisscholen in Maassluis met een midden- of bovenbouwgroep.

  Hoe ziet de dag eruit?

  De actie start met een leuke aftrap in jullie eigen school van maximaal een half uur. Daarna gaan de leerlingen (onder begeleiding) in groepjes van 4-6 leerlingen in circa 45 minuten, via een (nog te bepalen) route, naar de geplande volgende school om daar de actie als een estafettestokje door te geven.

  Hoe meld je je als school aan?

  Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: duurzamemaassluizers@gmail.com (met vermelding van de groep en het aantal leerlingen). Wij zorgen er dan voor dat je alle nodige informatie en materialen ontvangt.

  Deze actie is een iniatief van:

  Bewonersgroep Duurzame Maassluizers, Operatie Afval en de gemeente Maassluis

 • Op donderdag 16 juni presenteerden CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang in het Vrijheidspark hun coalitieakkoord 2022-2026 met als titel: ‘Samen betrokken het verschil maken’
  De Duurzame Maassluizers hopen uiteraard dat ook op duurzame thema’s het verschil gemaakt gaat worden! Ze screenden het akkoord op de thema’s waar de werkgroepen van de Duurzame Maassluizers zich mee bezig houden, namelijk:  groen, mobiliteit, energie en afval. Hieronder een overzicht per thema:

  Algemeen: kwaliteitsimpuls en duurzaamheid

  In de inleiding van het coalitieakkoord komt aan de orde dat een kwaliteitsimpuls voor Maassluis van belang is. Duurzaamheid wordt genoemd als één van de dragers van de kwaliteitsimpuls.

  Dat is een goed algemeen uitgangspunt. Hiermee zouden ook niet expliciet genoemde te verbeteren zaken in Maassluis opgepakt kunnen worden. Want er is veel te doen. Er gebeurt ook al veel. Er zou naar ons idee beter naar bewoners gecommuniceerd moeten worden wat niet en wat wel gerealiseerd wordt. Immers niet alles kan tegelijk.

  Groen: adaptatie, biodiversiteit en kwaliteit

  In het akkoord lezen we dat klimaatadaptatie en biodiversiteit de komende jaren hoog op de agenda staan. Dat is goed nieuws want wie zien dat in Maassluis het groen door de vele bouwprojecten flink onder druk staat, terwijl groen juist van groot belang is voor het tegengaan van wateroverlast en hittestress. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken komt bovendien naar voren dat mensen prettiger wonen en gezonder zijn in een groene leefomgeving. Daarom is het positief dat we in het akkoord ook lezen dat in kwalitatiever groen wordt geinvesteerd, waaronder een nieuw park in het gebied de Oude Maasdijk. En dat men positief staat tegenover de realisatie van een Tiny Forest.

  Iets waar de groene werkgroep de afgelopen periode tegenaan liep was gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. We lezen in het akkoord dat daar ook aandacht voor komt. Er staat dat men wil zorgen voor herkenbare aanspreekpunten, pro-actieve communicatie, investeren in uitvoeringskracht en dienstverlening en het betrekken van inwoners. Wij hopen van harte dat dit punt voortvarend wordt opgepakt want zoals de titel van het akkoord ook aangeeft kunnen we “Samen betrokken het verschil maken!”

  Mobiliteit: OV op peil, bewaakt stallen en doorgaande fietspaden

  In het nieuwe akkoord staan veel algemene duurzame wensen voor de mobiliteit in Maassluis, zoals meer aandacht voor fietsers en voetgangers, instellen van 30-km-zones, betere trottoirs en fietspaden, fietsenstallingen. De deelscooters zijn gewenst, maar mogen geen overlast geven. Het OV moet op peil gehouden worden. Het autoverkeer wordt een goede ontsluiting van wijken, doorstroming en voldoende toekomstbestendige parkeergelegenheid beloofd, inclusief een evenwichtig aantal laadpalen. Er wordt expliciet genoemd dat bij nieuwbouw vooraf naar een goede infrastructuur worden gekeken.
  Meer concreet wordt het met het benoemen van een bewaakte fietsenstalling in het centrum en het upgraden (asfalteren?) van doorgaande fietspaden. De herinrichting van de Prinses Julianalaan en overleg over de doorstroming bij de Oude Veiling met gemeente Midden-Delfland worden specifiek genoemd in het akkoord. Ook zal doorgaand vrachtverkeer worden ontmoedigd en moet gekeken worden naar combineren van goederenstromen. Er wordt onderzocht of de vrachtwagenparkeerplaats langs de Industrieweg een andere plek kan krijgen. Verder maakt de coalitie zich sterk voor nacht-metro’s en misschien zelfs de BOB-bus in het weekend.

  Het totale beeld dat zo ontstaat is een veilige en groene stad met voldoende openbaar vervoer, waar (elektrische) auto’s welkom zijn, maar waar fietsen en lopen wordt gestimuleerd.

  Energie: alternatieve energie, leningen en laadpalen

  We lezen dat Maassluis op realistische en praktische manier wil verduurzamen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. De komende jaren zullen in het teken staan van voorbereidingen op het vlak van alternatieve energie (anders dan gas) in de wijken van Maassluis. De Transitievisie Warmte Maassluis wordt uitgewerkt naar concrete plannen per wijk.
  Meer concrete acties die worden genoemd: bij gemeentelijke gebouwen maakt men gebruik van kansen om te isoleren en duurzame energie op te weken d.m.v. zonnepanelen, het gebruik van duurzaamheidsleningen, zeker voor de mensen met een kleine beurs, wordt blijvend gestimuleerd, waarbij ook de positie van huurders wordt betrokken, er komt de komende jaren een uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s: goed verspreid over de wijken.  

  T.a.v. de energietransitie in onze stad zien we een conflict in de gekozen oplossingen naar een aardgasvrije stad. Voor een groot deel van de stad is het optimaal praktisch en realistisch om individueel of in kleine samenwerkingsverbanden (bij hoogbouw of per straat) een warmtepomp te kiezen als verwarmingsbron. Hierdoor blijft er voor het alternatief, een warmtenet, te weinig klandizie over om een realistisch alternatief te kunnen zijn.

  Wat ons opvalt is dat het woord “energiearmoede” nergens voorkomt in het coalitieakkoord. Terwijl dit momenteel dé grote uitdaging is. Steeds meer mensen komen in de financiële problemen vanwege stijgende energieprijzen. Vanuit de Duurzame Maassluizers is al een klein team opgeleid tot energiecoach en we merken dat er al meer vraag is dat we kunnen bieden. Het is belangrijk dat de gemeente hierin de coördinatie oppakt. Het is een utopie om te veronderstellen dat mensen die energie armoede als probleem ervaren een lening gaan afsluiten, ook al heeft deze lening gunstige voorwaarden.

  T.a.v. de oplaadmogelijkheden voor e-auto’s merken we het volgende op: Aanbieders van openbare oplaadpunten hebben er belang bij dat elk oplaadpunt een aantal maal per dag wordt gebruikt. Dat geeft een gunstige exploitatie maar maakt het lastig voor bezitters van e-auto’s om hun wagen op te laden. Openbare oplaadpunten kunnen daarom geen sluitende systeem zijn voor het opladen van e-auto’s. De elektrificatie van het wagenpark gaat heel snel. Bezitters van e-auto’s moet de mogelijkheid worden geboden om, waar mogelijk, individueel(vanuit hun eigen woning) of in gezamenlijk verband (bijvoorbeeld als v.v.e.) eigen oplaadpunt(en) aan te leggen.

  Afval: omgekeerd inzamelen, aanpak zwerfafval mist

  In het akkoord wordt over afval gemeld dat de komende tijd het ”omgekeerd inzamelen” verder wordt ingevoerd. De centrale rol van de milieustraat wordt meer onderstreept. De ontwikkelingen van de circulaire economie worden gevolgd om minder afval te krijgen. Op zich komt de aanpak van zwerfafval niet aan de orde.

  Wij zullen de gemeente houden aan de voortzetting van het huidige beleid om het zwerfafval terug te dringen. Het ideaal moet zijn “Maassluis zwerfvuilvrije stad”. Hierbij hoort ook een focus op de jeugd voor het omgaan met afval. Het is immers hun toekomst. Ervaring leert dat door de aandacht die in het onderwijs wordt gegeven aan omgaan met afval en duurzaamheid in het algemeen positieve resultaten heeft.

 • Meer bewoners  bij Duurzame Maassluizers betrekken is belangrijk.

  Het betekent dat we dan sterker staan op weg naar meer duurzaamheid in Maassluis.

  Om daarbij te helpen heeft de gemeente voor alle maatschappelijke initiatieven die meer mensen, meer vrijwilligers willen betrekken de DOE MEE MARKT in het leven geroepen. Deze is op 2 mei 2022 van 10-16 uur in de Koningshof.   Als Duurzame Maassluizers willen we er ook aanwezig zijn.

  Natuurlijk willen we ook graag de oproep voor de DOE MEE MARKT plaatsen.  

  Kom naar deze markt. Er zijn er velen die uw hulp als vrijwilliger kunnen gebruiken .

  Structureel en Incidenteel!


 • Met steun van Duurzame Maassluizers en begeleid door de stichting Lawine heeft  de actie Trashtag# Maassluis op zaterdagmiddag 16 april een succesvol vervolg gekregen.  

  Uitgedaagd door de Scouting Paulusgroep die vorig jaar de spits van de actie had afgebeten is de jeugd  van MSV rond Koningshoek en rond Westeinde aan de slag gegaan. Enthousiast is zwerfvuil verzameld. Daarbij werden meteen plastic en restvuil gescheiden. De actie is ook door Koningshoek en de winkeliers met waardering ontvangen. Hulde aan deze jeugd die zich voor een schoner Maassluis heeft ingezet!

  In de nabespreking is geïnventariseerd welke andere vereniging voor een vervolg zou moeten worden uitgedaagd. Er is een aantal kandidaten. Die krijgen bericht. Wordt vervolgd dus.

 • In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad Maassluis, maart 2022, hebben we de deelnemende partijen gevraagd zich over een aantal aspecten van duurzaamheid te profileren met praktisch en herkenbare punten. Bijna alle partijen hebben daarop uitvoerig gereageerd. Dat is mooi. Het geeft aan dat het onderwerp belangrijk gevonden wordt.

  We delen graag met u de reacties. We vermelden ze hieronder, integraal, in volgorde van binnenkomst, zonder verder commentaar. We hebben de reacties gerubriceerd naar de onderwerpen van de gestelde vragen

  De partijen verwijzen ook naar hun verkiezingsprogramma voor meer informatie.

  Het overzicht helpt u misschien om te bepalen wat u aanspreekt.

 • Nederland is rijk aan prachtige rivieren! Helaas worden ze vervuild door veel plastic en afval. Schone Rivieren brengt samen met 1.100 vrijwillige rivierafvalonderzoekers de plasticvervuiling in Nederland in kaart. Ook in Maassluis langs het Scheur zijn rivierafvalonderzoekers actief.

  Word ook vrijwillige afvalonderzoeker

  Als vrijwillige onderzoeker verzamel je data die gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Om het rivierafvalprobleem bij de bron aan te pakken, is het belangrijk om te weten welke producten de grote vervuilers zijn. Het onderzoek wordt langs verschillende grote rivieren in Nederland uitgevoerd.

  De rivierfafvalonderzoekers komen twee keer per jaar in actie op een eigen trace van 100 meter lang; in de perioden half februari tot half maart en half oktober tot half november. Ze turven tijdens het onderzoek heel precies alle verschillende soorten afval en natuurlijk ruimen ze het afval ook op. Ter hoogte van bedrijventerrein De Dijk ligt het trace waar vrijwilliger Suzanne nu 3 keer het onderzoek heeft uitgevoerd.

  Afval van het eerste onderzoek

  Plastic staat op 1

  De eerste keer, in november 2020 zijn er 186 intems geturft en het meest gevonden afval was plastic met 175 stuks. Wat opvalt is dat er niet zoveel recreatief afval wordt gevonden zoals blikjes, flesjes en snoepverpakkingen. Eind februari 2021 werden er fors meer items geturft, wel 307 stuks! Ook toen stond plastic weer op nr. 1 met 295 stuks. Een half jaar later, in november werd weer veel minder gevonden: 115 items waarvan 89 in de categorie plastic. Wat toen wel opviel was de enorme hoeveelheid kleine stukjes piepschuim. Zou dat verband kunnen houden met de bouwwerkzaamheden van de Kade, vroeg Suzanne zich af? Naast het turven wordt ook gekeken of er plastic granulaat ligt. Dat zijn kleine bolletjes die als grondstof in de plasticindustrie worden gebruikt. Ze zijn niet makkelijk met het blote oog te vinden. Daarom wordt er altijd organisch materiaal (plantenresten) meegenomen om thuis te onderzoeken. Op dit trace zijn gelukkig nog geen plastic bolletjes gevonden.

  Deze bolletjes zijn op dit tracé gelukkig (nog) niet gevonden

  Doe mee!

  Het volgende onderzoek wordt weer gepland tussen half februari en half maart. Hiervoor wordt nog een nieuwe rivierafvalonderzoeker gezocht.
  Wil jij graag bijdragen aan plasticvrije rivieren? Neem dan snel contact met ons op via: duurzamemaassluizers@gmail.com  Dan brengen we je in contact met Suzanne en de Schone Rivieren organisatie.
  Voor meer informatie kun je ook een kijkje nemen op www.schonerivieren.nl

 • Duurzame Maassluizers is een bewonersgroep die zich sterk maakt voor een duurzamere leefomgeving in Maassluis. Vanuit de gemeente loopt het programma ‘Wat je doet telt’. En vanuit een soort klankbordgroep die de gemeente voor dit onderwerp bij elkaar wist te krijgen, is de groep Duurzame Maassluizers ontstaan. Eind 2020 kwamen we in deze samenstelling voor het eerst (digitaal) bij elkaar. Afgelopen jaar organiseerden we wat activiteiten, lieten we ons informeren door de verantwoordelijke ambtenaren en dachten we – wanneer het mogelijk was – mee.

  De totale groep bestaat uit ongeveer twintig personen. Al snel werd duidelijk dat duurzaamheid bekeken kon worden vanuit verschillende perspectieven. En dat deelnemers ook zelf om verschillende redenen aan deze bewonersgroep wilden deelnemen. We hebben toen besloten om ons te verdelen over vier interessegroepen, te weten: afval, groen, energie en mobiliteit.

  Bij de groep ‘Afval‘ gaat het om afval in de breedste zin van het woord. We buigen ons over de overlast van zwerfafval en hoe dat te voorkomen. Maar ook afvalscheiding en het reduceren van afval staan op de agenda van deze groep. In de zomer en het najaar van 2021 hebben twee acties onder de noemer ‘#TrashtagMaassluis’ plaatsgevonden. Deze groep heeft daar het initiatief toen toe genomen en in samenwerking met de gemeente en stichting Lawine werd dit met succes georganiseerd. Vervolgacties zitten nog in de koker.

  De groep ‘Energie‘ buigt zich over de opgave van de energietransitie. De gemeente heeft inmiddels een warmtetransitie-visie vastgesteld waarin beschreven staat hoe er in Maassluis omgegaan wordt met de opgave om uiteindelijke aardgasvrij te worden. De rol van deze groep zit in het ondersteunende karakter. Er zijn best al wat voorbeelden van plekken of huizen in Maassluis die al een behoorlijk eind op weg zijn met energieneutraal leven. Deze groep heeft bijvoorbeeld energie gestoken in het openstellen van Maassluise huizen tijdens de ‘Landelijke Duurzame Huizenroute’ die in het najaar georganiseerd wordt. Deelnemers aan deze groep delen graag hun ervaring en kennis met Maassluizers die duurzame stappen willen zetten op het gebied van energie. We hebben bijvoorbeeld ook een serie tips op deze website gezet over het verduurzamen van je huis.

  De groep ‘Mobiliteit‘ kijkt naar de vraag hoe je je zo duurzaam mogelijk kan verplaatsen door de stad, of in de regio. Dan heb je het niet alleen over onderwerpen als infrastructuur voor elektrisch rijden en ov, maar deze groep wil ook veel aandacht vragen voor mobiliteit per fiets. We hebben bij de gemeente knelpunten aangewezen waar het volgens ons voor de fiets niet zo logisch ‘loopt’. Veel trajecten van herinrichting hebben echter een vrij lange doorlooptijd en daarom is het nog moeilijk om daar al resultaten van te zien.

  De groep ‘Groen‘ bekijkt duurzaamheid door de lens van de natuur. Een duurzame leefomgeving is voor ons synoniem aan een groene leefomgeving. Dat helpt de gevolgen van klimaatverandering te dempen, kan CO2 voor de lange termijn vastleggen en is goed voor het mentale welzijn van inwoners. Groen in de stad is belangrijk omdat bekend is dat mensen meer willen bijdragen aan duurzaamheid als ze zich verbonden voelen met de natuur. Vanuit deze groep hebben we aan het eind van de zomer het bescheiden natuurfestival ‘Proef de Natuur’ georganiseerd. Dat was een fietstocht tussen vier groene plekken in Maassluis. Op iedere plek was er iets te proeven uit de natuur. Verder denkt deze groep mee over de aanplant van nieuwe bomen. En er zijn voorzichtige plannen om de biodiversiteit in Maassluis beter in kaart te brengen.

  We hopen dat we zo een duidelijker beeld hebben gegeven van hoe Duurzame Maassluizers georganiseerd zijn. Mocht je ook willen bijdragen, dan kun je ook deelnemer worden. Dat is zeer welkom. Het zou mooi zijn als we een groeiende beweging in Maassluis kunnen worden. Help je mee? Je kunt ons mailen op duurzamemaassluizers@gmail.com voor meer informatie of aanmelden.

 • Op 28 augustus heeft de pilotactie #TrashtagMaassluis plaatsgevonden. Dit gebeurde in een samenwerking tussen Duurzame Maassluizers, stichting Lawine, de gemeente Maassluis en natuurlijk de Scouting Paulusgroep die de uitvoering heeft gedaan.

  In de omgeving van Winkelcentrum Het Palet is straatafval opgeruimd door deze grote groep enthousiastelingen. Fijn dat de jeugd van de Paulusgroep zich hiervoor heeft ingezet. We hopen dat goed voorbeeld, goed doet volgen!

  De enthousiaste groep Scouts van de Paulusgroep
  En de groep met het resultaat: veel volle afvalzakken. Dit is tenminste van de straat.

  Wilt u (ook) meer doen? 

  Wilt u zelf een extra steentje bijdragen aan een schoner Maassluis? Dan kunt u het volgende doen.

  Ziet u zwerfafval of afval dat naast een afvalcontainer is gezet? Doe dit afval, als het past, zelf in de container en gooi zwerfafval in de dichtstbijzijnde afvalbak. Ook kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. Dan wordt het opgeruimd. 

  U kunt zich aanmelden bij de gemeente als vrijwilliger en meedoen met opruimacties, bijvoorbeeld met Landelijke Opschoondag of u kunt zelf een opruimactie starten. De gemeente denkt graag met u mee en kan uw initiatief ondersteunen door:

  • schoonmaakmaterialen beschikbaar te stellen, zoals opruimpakketten,
  • de schoonaanhanger uit te lenen of
  • het verzamelde zwerfafval op te halen.

  Meer informatie hierover op de website van Gemeente Maassluis: Voorkom zwerfafval  | Gemeente Maassluis

 • #TrashtagMaassluis

  Jongeren in beweging voor een schonere wereld
  ‘think global, act local’ met de #TrashtagMaassluis


  Op zaterdag 28 augustus gaat Scouting Paulusgroep Maassluis op pad voor een schoner
  Maassluis in het kader van de #TrashtagMaassluis, een initiatief van de gemeente Maassluis i.s.m. Duurzame Maassluizers en Operatie Afval.


  De Paulusgroep begint in de ochtend met meerdere groepjes die verschillende routes afleggen om zwerfafval op te ruimen in de omgeving van winkelcentrum Palet. Gaandeweg maken zij foto’s van afval hotspots voor en nadat ze zijn opgeruimd. Vervolgens worden de foto’s geupload om anderen te inspireren. Zo werkt #Trashtag!


  Het concept van de woorden trash (afval) en hashtag, is erg simpel: door de hashtag symbool te gebruiken komen alle foto’s samen op een plek. #TrashtagChallenge is de internationale naam van deze actie, want dit concept is over de hele wereld te vinden.

  #TrashtagMaassluis werkt zo:

  Stap 1: Je zoekt een afvalhotspot.
  Stap 2: Maak vooraf een foto van de plek, daarna ruim het afval op.
  Stap 3: Neem een foto van de plek nadat hij helemaal opgeruimd is met jou en de vuilniszakken in beeld.
  Stap 4: Upload beide foto’s, gebruik #TrashtagMaassluis. Je kan het ook delen met je eigen vrienden.

  Zwerfafval blijft een groot ergernis

  Veel mensen ergeren zich aan al het afval in hun omgeving. Sommige plaatsen bevatten zoveel zwerfvuil voor zo’n lange tijd dat het, voor sommige bewoners, een onderdeel wordt van het landschap.
  Of het nu op een bewuste of onbewuste manier is, zwerfafval treft ons allemaal. Leven in een met afval gevulde omgeving creëert negatieve emoties. Door dag in dag uit naar rotzooi te moeten kijken kan een gevoel van frustratie opgewekt worden wat kan leiden tot stress. Je kunt ook een onveilig gevoel ervaren door de viezigheid om je heen en het gebrek aan respect voor de gemeenschap.


  De gemeente Maassluis en de bewonersgroep Duurzaam Maassluizers werken i.s.m. Operatie Afval van stg. Lawine om tegengas te geven aan zwerfafval. De Scouting Paulusgroep zijn op 28 augustus erbij om de spits af te bijten van #TrashtagMaassluis.