Categorie: Groen

 • Op woensdag 19 oktober konden Maassluizers meewandelen langs en door het groen met Wethouders Denise Mulder (o.a. Duurzaamheid en Milieu) en Sjef Evers (o.a. Sport, Recreatie en Openbare ruimte). Verschillende medewerkers van de gemeente gaven onderweg uitleg over diverse projecten die we tegenkwamen.

  De tocht startte bij het Douanehuisje en voerde op- en onderaan de dijk langs woonwijk Het Balkon. Na Natuurspeeltuin Avonturis, wandelde het gezelschap naar de tuin bij het gemeentehuis en daarna via de Componistenbuurt en Het Balkon weer terug naar het startpunt. Daar was de koffie-foodtruck inmiddels opgewarmd zodat iedereen nog kon genieten van de vooraf beloofde kop koffie, espresso of latte.

  De wandelaars bij het start- en eindpunt van de wandeling

  Het zonnige weer werkte mee, de opkomst was behoorlijk groot. Namens de Duurzame Maassluizers waren Leny, Henk, Ate en Suzanne van de partij.

  Wat vonden de Duurzame Maassluizers van dit initiatief van de gemeente?
  Hieronder de bevindingen van Leny en Ate:

  Wat mij is opgevallen is dat de gemeente echt hun best doet om verbetering aan te brengen maar ook dat er naar mijn idee over heel veel zaken onvoldoende is nagedacht en dat er gekozen is voor de voordeligste maatregelen. Voorbeeld zijn de vele tegels bij de  fietsenstalling station Maassluis West. Er zijn daar fietsrekken weggehaald met bestemming station Steendijkpolder. Het resultaat is heel veel tegels waar ook groen kan zijn. Bij navraag waarom hiervoor gekozen is, kwam de reactie: “ehm geen idee eigenlijk?” als antwoord. 

  Waar ikzelf niet bij heb stilgestaan is dat Hoogheemraadschap Delfland nog de verantwoording heeft voor de dijken en dus ook voor diverse taluds die totaal niet verzorgd zijn of verzorgd worden.

  Ik heb de wandeling als nuttig ervaren en bij navraag; de medewerkers van de gemeente vonden dat ook. (Leny)

  Onderweg fladderden verschillende vlinders langs:
  de gele luzernevlinder, het koolwitje en (op de foto) de kleine vos.

  Het doel van deze wandeling was om met elkaar (wethouders en medewerkers van de gemeente met bewoners) van gedachten te wisselen over het hoe en waarom van de aanpak van groen in Maassluis. En meer interactie te creëren. En ja, het was heel mooi weer, en dan heb als bewoner eigenlijk geen enkel excuus om er niet bij te zijn. De opkomst van bewoners was dan ook goed. Los van de goede sfeer wisten met name Mark van der Leeuw-Damee en Marco Weber van de gemeente enthousiast op diverse plaatsen langs de route te presenteren wat en waarom er daar tot stand is gebracht of verder nog wordt aangepakt qua groenvoorziening.

  Wat aansprak is dat in de aanpak van groen in Maassluis een functie heeft in de breedte; van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Een mooi voorbeeld was te zien bij een project langs de boulevard. De realisatie van meer groen gaat daar hand in hand met verzamelen van tijdelijk overtollig hemelwater om dat binnen Maassluis te bewaren voor gebruik bij langdurige droogte. Ook wordt er zo een bijdrage geleverd aan meer biodiversiteit.

  Een dichtgegroeide wateropvang is weer open gemaakt om hemelwater op te vangen
  dat gebruikt kan worden in droge periodes

  Een heel ander opmerkelijk punt in de route was de Stadhuistuin. Deze groene tuin straalt een serene rust uit. Bij de korte stop in de tuin werd werd ook een pleidooi gedaan voor meer betrokkenheid van bewoners voor vergroening via bijvoorbeeld de “Wijkdeals”. Zo kunnen bewoners samen met buren aan vergroening doen in hun eigen omgeving en naar eigen inzicht. 

  Voor herhaling vatbaar, deze groenwandeling.  (Ate)

  Serene rust in de tuin bij het Stadhuis
 • Op donderdag 16 juni presenteerden CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang in het Vrijheidspark hun coalitieakkoord 2022-2026 met als titel: ‘Samen betrokken het verschil maken’
  De Duurzame Maassluizers hopen uiteraard dat ook op duurzame thema’s het verschil gemaakt gaat worden! Ze screenden het akkoord op de thema’s waar de werkgroepen van de Duurzame Maassluizers zich mee bezig houden, namelijk:  groen, mobiliteit, energie en afval. Hieronder een overzicht per thema:

  Algemeen: kwaliteitsimpuls en duurzaamheid

  In de inleiding van het coalitieakkoord komt aan de orde dat een kwaliteitsimpuls voor Maassluis van belang is. Duurzaamheid wordt genoemd als één van de dragers van de kwaliteitsimpuls.

  Dat is een goed algemeen uitgangspunt. Hiermee zouden ook niet expliciet genoemde te verbeteren zaken in Maassluis opgepakt kunnen worden. Want er is veel te doen. Er gebeurt ook al veel. Er zou naar ons idee beter naar bewoners gecommuniceerd moeten worden wat niet en wat wel gerealiseerd wordt. Immers niet alles kan tegelijk.

  Groen: adaptatie, biodiversiteit en kwaliteit

  In het akkoord lezen we dat klimaatadaptatie en biodiversiteit de komende jaren hoog op de agenda staan. Dat is goed nieuws want wie zien dat in Maassluis het groen door de vele bouwprojecten flink onder druk staat, terwijl groen juist van groot belang is voor het tegengaan van wateroverlast en hittestress. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken komt bovendien naar voren dat mensen prettiger wonen en gezonder zijn in een groene leefomgeving. Daarom is het positief dat we in het akkoord ook lezen dat in kwalitatiever groen wordt geinvesteerd, waaronder een nieuw park in het gebied de Oude Maasdijk. En dat men positief staat tegenover de realisatie van een Tiny Forest.

  Iets waar de groene werkgroep de afgelopen periode tegenaan liep was gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. We lezen in het akkoord dat daar ook aandacht voor komt. Er staat dat men wil zorgen voor herkenbare aanspreekpunten, pro-actieve communicatie, investeren in uitvoeringskracht en dienstverlening en het betrekken van inwoners. Wij hopen van harte dat dit punt voortvarend wordt opgepakt want zoals de titel van het akkoord ook aangeeft kunnen we “Samen betrokken het verschil maken!”

  Mobiliteit: OV op peil, bewaakt stallen en doorgaande fietspaden

  In het nieuwe akkoord staan veel algemene duurzame wensen voor de mobiliteit in Maassluis, zoals meer aandacht voor fietsers en voetgangers, instellen van 30-km-zones, betere trottoirs en fietspaden, fietsenstallingen. De deelscooters zijn gewenst, maar mogen geen overlast geven. Het OV moet op peil gehouden worden. Het autoverkeer wordt een goede ontsluiting van wijken, doorstroming en voldoende toekomstbestendige parkeergelegenheid beloofd, inclusief een evenwichtig aantal laadpalen. Er wordt expliciet genoemd dat bij nieuwbouw vooraf naar een goede infrastructuur worden gekeken.
  Meer concreet wordt het met het benoemen van een bewaakte fietsenstalling in het centrum en het upgraden (asfalteren?) van doorgaande fietspaden. De herinrichting van de Prinses Julianalaan en overleg over de doorstroming bij de Oude Veiling met gemeente Midden-Delfland worden specifiek genoemd in het akkoord. Ook zal doorgaand vrachtverkeer worden ontmoedigd en moet gekeken worden naar combineren van goederenstromen. Er wordt onderzocht of de vrachtwagenparkeerplaats langs de Industrieweg een andere plek kan krijgen. Verder maakt de coalitie zich sterk voor nacht-metro’s en misschien zelfs de BOB-bus in het weekend.

  Het totale beeld dat zo ontstaat is een veilige en groene stad met voldoende openbaar vervoer, waar (elektrische) auto’s welkom zijn, maar waar fietsen en lopen wordt gestimuleerd.

  Energie: alternatieve energie, leningen en laadpalen

  We lezen dat Maassluis op realistische en praktische manier wil verduurzamen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. De komende jaren zullen in het teken staan van voorbereidingen op het vlak van alternatieve energie (anders dan gas) in de wijken van Maassluis. De Transitievisie Warmte Maassluis wordt uitgewerkt naar concrete plannen per wijk.
  Meer concrete acties die worden genoemd: bij gemeentelijke gebouwen maakt men gebruik van kansen om te isoleren en duurzame energie op te weken d.m.v. zonnepanelen, het gebruik van duurzaamheidsleningen, zeker voor de mensen met een kleine beurs, wordt blijvend gestimuleerd, waarbij ook de positie van huurders wordt betrokken, er komt de komende jaren een uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s: goed verspreid over de wijken.  

  T.a.v. de energietransitie in onze stad zien we een conflict in de gekozen oplossingen naar een aardgasvrije stad. Voor een groot deel van de stad is het optimaal praktisch en realistisch om individueel of in kleine samenwerkingsverbanden (bij hoogbouw of per straat) een warmtepomp te kiezen als verwarmingsbron. Hierdoor blijft er voor het alternatief, een warmtenet, te weinig klandizie over om een realistisch alternatief te kunnen zijn.

  Wat ons opvalt is dat het woord “energiearmoede” nergens voorkomt in het coalitieakkoord. Terwijl dit momenteel dé grote uitdaging is. Steeds meer mensen komen in de financiële problemen vanwege stijgende energieprijzen. Vanuit de Duurzame Maassluizers is al een klein team opgeleid tot energiecoach en we merken dat er al meer vraag is dat we kunnen bieden. Het is belangrijk dat de gemeente hierin de coördinatie oppakt. Het is een utopie om te veronderstellen dat mensen die energie armoede als probleem ervaren een lening gaan afsluiten, ook al heeft deze lening gunstige voorwaarden.

  T.a.v. de oplaadmogelijkheden voor e-auto’s merken we het volgende op: Aanbieders van openbare oplaadpunten hebben er belang bij dat elk oplaadpunt een aantal maal per dag wordt gebruikt. Dat geeft een gunstige exploitatie maar maakt het lastig voor bezitters van e-auto’s om hun wagen op te laden. Openbare oplaadpunten kunnen daarom geen sluitende systeem zijn voor het opladen van e-auto’s. De elektrificatie van het wagenpark gaat heel snel. Bezitters van e-auto’s moet de mogelijkheid worden geboden om, waar mogelijk, individueel(vanuit hun eigen woning) of in gezamenlijk verband (bijvoorbeeld als v.v.e.) eigen oplaadpunt(en) aan te leggen.

  Afval: omgekeerd inzamelen, aanpak zwerfafval mist

  In het akkoord wordt over afval gemeld dat de komende tijd het ”omgekeerd inzamelen” verder wordt ingevoerd. De centrale rol van de milieustraat wordt meer onderstreept. De ontwikkelingen van de circulaire economie worden gevolgd om minder afval te krijgen. Op zich komt de aanpak van zwerfafval niet aan de orde.

  Wij zullen de gemeente houden aan de voortzetting van het huidige beleid om het zwerfafval terug te dringen. Het ideaal moet zijn “Maassluis zwerfvuilvrije stad”. Hierbij hoort ook een focus op de jeugd voor het omgaan met afval. Het is immers hun toekomst. Ervaring leert dat door de aandacht die in het onderwijs wordt gegeven aan omgaan met afval en duurzaamheid in het algemeen positieve resultaten heeft.

 • Meer bewoners  bij Duurzame Maassluizers betrekken is belangrijk.

  Het betekent dat we dan sterker staan op weg naar meer duurzaamheid in Maassluis.

  Om daarbij te helpen heeft de gemeente voor alle maatschappelijke initiatieven die meer mensen, meer vrijwilligers willen betrekken de DOE MEE MARKT in het leven geroepen. Deze is op 2 mei 2022 van 10-16 uur in de Koningshof.   Als Duurzame Maassluizers willen we er ook aanwezig zijn.

  Natuurlijk willen we ook graag de oproep voor de DOE MEE MARKT plaatsen.  

  Kom naar deze markt. Er zijn er velen die uw hulp als vrijwilliger kunnen gebruiken .

  Structureel en Incidenteel!

 • In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad Maassluis, maart 2022, hebben we de deelnemende partijen gevraagd zich over een aantal aspecten van duurzaamheid te profileren met praktisch en herkenbare punten. Bijna alle partijen hebben daarop uitvoerig gereageerd. Dat is mooi. Het geeft aan dat het onderwerp belangrijk gevonden wordt.

  We delen graag met u de reacties. We vermelden ze hieronder, integraal, in volgorde van binnenkomst, zonder verder commentaar. We hebben de reacties gerubriceerd naar de onderwerpen van de gestelde vragen

  De partijen verwijzen ook naar hun verkiezingsprogramma voor meer informatie.

  Het overzicht helpt u misschien om te bepalen wat u aanspreekt.

 • Bosje hier & Bosje daar

  Zo nu en dan zullen we acties onder de aandacht brengen waar je als Maassluizer (ook) van kunt profiteren. Die acties moeten dan natuurlijk wel een raakvlak hebben met duurzaamheid.

  Het Instituut voor Natuureducatie heeft momenteel een actie lopen in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en de tuinbranche: Bosje hier & Bosje daar.

  Bosje hier

  Iets goed doen voor de natuur dichtbij én de natuur verder weg? Dat kan nu met ‘Bosje hier & Bosje daar’. Een pakket met inheemse boompjes en struiken voor 3m2 oppervlakte tuin. Voor elk pakket plant het Wereld Natuur Fonds bovendien drie bomen in het Atlantisch Regenwoud in Brazilië. Goed voor de vlinders in jouw tuin én goed voor de jaguar in het regenwoud.

  Bosje daar

  Door ontbossing zijn we de helft van de bossen op aarde verloren. Om de aarde leefbaar te houden moeten we bossen beschermen en herstellen. Hier én daar. Voor elk verkocht minibospakket planten we drie bomen in het Atlantisch regenwoud in Brazilië. Dit bijzondere regenwoud herbergt een groot aantal diersoorten, de kleurrijkste vogels en ruim 400 verschillende soorten bomen. Helaas raken we dit prachtige bos in een alarmerend tempo kwijt. Daarom richten we ons op de bescherming en herstel van de bossen in dit gebied.

  Met een bosje hier draag je bij aan een bosje daar

  Je kunt met deze actie meedoen tot en met 21 maart 2022. Zou toch mooi zijn als Maassluis groen kleurt, en we daarmee ook Amazonewoud helpen herstellen.

 • Tussen Maassluis en Vlaardingen verschijnt zo langzamerhand de A24. De blankenburgverbinding. In het kader van de bouw daarvan moet er nogal het één en ander gecompenseerd worden. Daarom hebben de omliggende gemeenten vorig jaar de vraag gekregen of ze extra bomen wilden aanplanten. Voor Maassluis zou dat moeten gaan om 1000 extra bomen (bovenop alle bestaande aanplant of herplant die de gemeente al van plan was).

  Een groepje Duurzame Maassluizers heeft toen meegedacht over plekken waar die bomen moeten komen te staan. En met de ideeën zijn de medewerkers van de gemeente aan de slag gegaan. Niet alle plekken bleken haalbaar, omdat er ook rekening gehouden moet worden met de ondergrondse ruimte. Zo’n boom heeft natuurlijk wel ruimte nodig voor zijn wortels. De meeste bomen hebben ondergronds net zo veel ruimte nodig als bovengronds. Dus je snapt het niet overal kan. Het resultaat is dat van de locaties die we aangedragen hebben, er zo’n 45 plekken bruikbaar waren om bomen aan te planten. Wij vonden dat mooi nieuws. En we zijn benieuwd naar de uitvoering van de aanplant.

  Vind je het ook leuk om mee te denken? Laat het ons weten via duurzamemaassluizers@gmail.com. We komen graag in contact met stadsgenoten die ook willen bijdragen aan het groen in onze stad.

  Of geef je op om mee te denken over de thema’s energie, afval of mobiliteit. Net zo welkom.

 • Duurzame Maassluizers is een bewonersgroep die zich sterk maakt voor een duurzamere leefomgeving in Maassluis. Vanuit de gemeente loopt het programma ‘Wat je doet telt’. En vanuit een soort klankbordgroep die de gemeente voor dit onderwerp bij elkaar wist te krijgen, is de groep Duurzame Maassluizers ontstaan. Eind 2020 kwamen we in deze samenstelling voor het eerst (digitaal) bij elkaar. Afgelopen jaar organiseerden we wat activiteiten, lieten we ons informeren door de verantwoordelijke ambtenaren en dachten we – wanneer het mogelijk was – mee.

  De totale groep bestaat uit ongeveer twintig personen. Al snel werd duidelijk dat duurzaamheid bekeken kon worden vanuit verschillende perspectieven. En dat deelnemers ook zelf om verschillende redenen aan deze bewonersgroep wilden deelnemen. We hebben toen besloten om ons te verdelen over vier interessegroepen, te weten: afval, groen, energie en mobiliteit.

  Bij de groep ‘Afval‘ gaat het om afval in de breedste zin van het woord. We buigen ons over de overlast van zwerfafval en hoe dat te voorkomen. Maar ook afvalscheiding en het reduceren van afval staan op de agenda van deze groep. In de zomer en het najaar van 2021 hebben twee acties onder de noemer ‘#TrashtagMaassluis’ plaatsgevonden. Deze groep heeft daar het initiatief toen toe genomen en in samenwerking met de gemeente en stichting Lawine werd dit met succes georganiseerd. Vervolgacties zitten nog in de koker.

  De groep ‘Energie‘ buigt zich over de opgave van de energietransitie. De gemeente heeft inmiddels een warmtetransitie-visie vastgesteld waarin beschreven staat hoe er in Maassluis omgegaan wordt met de opgave om uiteindelijke aardgasvrij te worden. De rol van deze groep zit in het ondersteunende karakter. Er zijn best al wat voorbeelden van plekken of huizen in Maassluis die al een behoorlijk eind op weg zijn met energieneutraal leven. Deze groep heeft bijvoorbeeld energie gestoken in het openstellen van Maassluise huizen tijdens de ‘Landelijke Duurzame Huizenroute’ die in het najaar georganiseerd wordt. Deelnemers aan deze groep delen graag hun ervaring en kennis met Maassluizers die duurzame stappen willen zetten op het gebied van energie. We hebben bijvoorbeeld ook een serie tips op deze website gezet over het verduurzamen van je huis.

  De groep ‘Mobiliteit‘ kijkt naar de vraag hoe je je zo duurzaam mogelijk kan verplaatsen door de stad, of in de regio. Dan heb je het niet alleen over onderwerpen als infrastructuur voor elektrisch rijden en ov, maar deze groep wil ook veel aandacht vragen voor mobiliteit per fiets. We hebben bij de gemeente knelpunten aangewezen waar het volgens ons voor de fiets niet zo logisch ‘loopt’. Veel trajecten van herinrichting hebben echter een vrij lange doorlooptijd en daarom is het nog moeilijk om daar al resultaten van te zien.

  De groep ‘Groen‘ bekijkt duurzaamheid door de lens van de natuur. Een duurzame leefomgeving is voor ons synoniem aan een groene leefomgeving. Dat helpt de gevolgen van klimaatverandering te dempen, kan CO2 voor de lange termijn vastleggen en is goed voor het mentale welzijn van inwoners. Groen in de stad is belangrijk omdat bekend is dat mensen meer willen bijdragen aan duurzaamheid als ze zich verbonden voelen met de natuur. Vanuit deze groep hebben we aan het eind van de zomer het bescheiden natuurfestival ‘Proef de Natuur’ georganiseerd. Dat was een fietstocht tussen vier groene plekken in Maassluis. Op iedere plek was er iets te proeven uit de natuur. Verder denkt deze groep mee over de aanplant van nieuwe bomen. En er zijn voorzichtige plannen om de biodiversiteit in Maassluis beter in kaart te brengen.

  We hopen dat we zo een duidelijker beeld hebben gegeven van hoe Duurzame Maassluizers georganiseerd zijn. Mocht je ook willen bijdragen, dan kun je ook deelnemer worden. Dat is zeer welkom. Het zou mooi zijn als we een groeiende beweging in Maassluis kunnen worden. Help je mee? Je kunt ons mailen op duurzamemaassluizers@gmail.com voor meer informatie of aanmelden.

 • In het weekend van 4 en 5 september organiseerde de groep Groen van de Duurzame Maassluizers een aantal activiteiten. Daarmee sloten we aan bij ‘Fête de la Nature‘, een landelijk initiatief dat de ruimte biedt om de natuur te vieren. In Maassluis noemden we het ‘Proef de Natuur’.

  Vier groene locaties openden op zaterdagmiddag 4 september de poorten. Op iedere locatie was iets uit de natuur te proeven. De bedoeling was dat je op de fiets (want dat is een duurzaam vervoersmiddel) langs de locaties ging. Bij het Duurzaamheidscentrum, De Polderij, De Maatwerk Moestuin en Avonturis stonden vrijwilligers klaar om de fietsende bezoekers te ontvangen. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om eens een kijkje te nemen op één of meer van deze locaties.

  Bij Avonturis stond een kraam van de groep Energie van de Duurzame Maassluizers. Je kon daar inspiratie opdoen voor het verbeteren van je huis. Isoleren is dan de eerste stap. Overigens kun je daarover tijdens de duurzame huizenroute die later dit jaar georganiseerd wordt nog meer inspiratie opdoen. Tijdens ‘Proef de Natuur’ kon je je eigen tips ook kwijt. De ijscoman van Bouwlust beloonde de tips met een ijsje.

  Verder werden er in hetzelfde weekend nog andere natuurexcursies georganiseerd. Er was een wildplukwandeling door Het Dwaalspoor bij Avonturis, je kon meelopen met de bomenroute door Maassluis en de KNNV Waterweg Noord organiseerde een plantenexcursie langs Het Scheur. Natuur is belangrijk voor ons welzijn, en dat moeten we koesteren.

  We kijken terug op een zeer geslaagd weekend.

  Hieronder een fotoverslag.

  Meer lezen?

  In het AD stond ook een verslag van ‘Proef de Natuur’.

  Of kijk eens bij de tips van de groep ‘Energie‘ voor het verduurzamen van je huis.

 • Naast het fiets picknick feest: ‘Proef de natuur‘ zijn er in het weekend van 4 en 5 september nog meer natuuractiviteiten in Maassluis. Hieronder zetten we ze op een rijtje:

  Langs Het Scheur

  zaterdagochtend:
  Natuurexcursie van Sterrenbos naar Oranjeplas

  Maassluis heeft een onverwacht rijkdom aan plantensoorten. Dit voorjaar en zomer is een “kilometer-hok” in onze stad geïnventariseerd en liep het aantal gevonden soorten op naar 230! Daaronder natuurlijk de veelvoorkomende soorten maar ook enkele zeldzaamheden. En dan te realiseren dat we daar vaak dagelijks aan voorbij lopen. Deze ochtend gaan we al wandelend op zoek naar planten (en dieren) langs “Het Scheur”. 

  We hopen natuurlijk om enkele zeldzaamheden tegen te komen maar vaak is het ook al prachtig om eens goed te kijken naar de meer alledaagse soorten. 

  We starten om 10.00 uur bij het metrostation Maassluis-West. We denken om ongeveer 12.00 uur terug te zijn bij Avonturis om daar de start van “Proef de Natuur” mee te maken. En in die tussentijd weten we wat meer over de natuur van een fraai stukje Maassluis. 

  Vanwege de Corona problemen willen we u vragen om u aan te melden op secretaris@waterweg-noord.knnv.nl 

  We kijken uit naar uw komst.

  zaterdagmiddag:
  Wildplukwandelingen bij Avonturis

  Op zaterdagmiddag zijn er bij Avonturis ook Wildplukwandelingen onder leiding van van Janneke van Ruijven van Het Dwaalspoor. De wandelingen van ca. 45 minuten zijn geschikt voor gezinnen. Er wordt verteld over de basis van het wildplukken en je leert een aantal geneeskrachtige kruiden herkennen. Er start een wandeling om 13.00 en om 14.00 en bij voldoende aanmeldingen start er nog een om 15.00 uur. Aanmelden is verplicht en doe je door een mailtje te sturen naar: info@hetdwaalspoor.nl. Vermeld daarbij duidelijk het aantal volwassenen, aantal kinderen + leeftijd, je telefoonnummer en voorkeurstijd.

  zondagmiddag:
  Bomenexcursie in en om de binnenstad

  Op zondag 5 september is er een Bomenexcursie. Vanuit de binnenstad loop je een groene route en onderweg vertelt ecoloog Paul Moerman allerhande wetenswaardigheden over de bomen die we tegenkomen. Deze activiteit is gericht op volwassenen. Aanvang is 14.00u en vooraf aanmelden is verplicht via: groenmaassluis@gmail.com

 • Op zaterdag 4 september organiseren de Duurzame Maassluizers ‘Proef de Natuur’: een fiets-picknick-feest waar iedereen aan mee kan doen. Je fietst dan langs 4 groene locaties in Maassluis. Zie hieronder de teaser die we maakten vanuit de Polderij.

  Meer info vind je hier.