Categorie: Mobiliteit

 • Ben jij duurzaam bezig? En draag je dat graag uit? Dan is de gemeente Maassluis op zoek naar jou!

  Maassluizers van alle leeftijden, dus ook kinderen, worden uitgenodigd om zichzelf aan te melden als klimaatburgemeester. De gemeente is op zoek naar twee klimaatburgemeesters. Lees meer op de website van de gemeente Maassluis, klik op de link –> Gemeente zoekt Klimaatburgemeesters

  Windmolens
 • Op donderdag 16 juni presenteerden CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang in het Vrijheidspark hun coalitieakkoord 2022-2026 met als titel: ‘Samen betrokken het verschil maken’
  De Duurzame Maassluizers hopen uiteraard dat ook op duurzame thema’s het verschil gemaakt gaat worden! Ze screenden het akkoord op de thema’s waar de werkgroepen van de Duurzame Maassluizers zich mee bezig houden, namelijk:  groen, mobiliteit, energie en afval. Hieronder een overzicht per thema:

  Algemeen: kwaliteitsimpuls en duurzaamheid

  In de inleiding van het coalitieakkoord komt aan de orde dat een kwaliteitsimpuls voor Maassluis van belang is. Duurzaamheid wordt genoemd als één van de dragers van de kwaliteitsimpuls.

  Dat is een goed algemeen uitgangspunt. Hiermee zouden ook niet expliciet genoemde te verbeteren zaken in Maassluis opgepakt kunnen worden. Want er is veel te doen. Er gebeurt ook al veel. Er zou naar ons idee beter naar bewoners gecommuniceerd moeten worden wat niet en wat wel gerealiseerd wordt. Immers niet alles kan tegelijk.

  Groen: adaptatie, biodiversiteit en kwaliteit

  In het akkoord lezen we dat klimaatadaptatie en biodiversiteit de komende jaren hoog op de agenda staan. Dat is goed nieuws want wie zien dat in Maassluis het groen door de vele bouwprojecten flink onder druk staat, terwijl groen juist van groot belang is voor het tegengaan van wateroverlast en hittestress. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken komt bovendien naar voren dat mensen prettiger wonen en gezonder zijn in een groene leefomgeving. Daarom is het positief dat we in het akkoord ook lezen dat in kwalitatiever groen wordt geinvesteerd, waaronder een nieuw park in het gebied de Oude Maasdijk. En dat men positief staat tegenover de realisatie van een Tiny Forest.

  Iets waar de groene werkgroep de afgelopen periode tegenaan liep was gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. We lezen in het akkoord dat daar ook aandacht voor komt. Er staat dat men wil zorgen voor herkenbare aanspreekpunten, pro-actieve communicatie, investeren in uitvoeringskracht en dienstverlening en het betrekken van inwoners. Wij hopen van harte dat dit punt voortvarend wordt opgepakt want zoals de titel van het akkoord ook aangeeft kunnen we “Samen betrokken het verschil maken!”

  Mobiliteit: OV op peil, bewaakt stallen en doorgaande fietspaden

  In het nieuwe akkoord staan veel algemene duurzame wensen voor de mobiliteit in Maassluis, zoals meer aandacht voor fietsers en voetgangers, instellen van 30-km-zones, betere trottoirs en fietspaden, fietsenstallingen. De deelscooters zijn gewenst, maar mogen geen overlast geven. Het OV moet op peil gehouden worden. Het autoverkeer wordt een goede ontsluiting van wijken, doorstroming en voldoende toekomstbestendige parkeergelegenheid beloofd, inclusief een evenwichtig aantal laadpalen. Er wordt expliciet genoemd dat bij nieuwbouw vooraf naar een goede infrastructuur worden gekeken.
  Meer concreet wordt het met het benoemen van een bewaakte fietsenstalling in het centrum en het upgraden (asfalteren?) van doorgaande fietspaden. De herinrichting van de Prinses Julianalaan en overleg over de doorstroming bij de Oude Veiling met gemeente Midden-Delfland worden specifiek genoemd in het akkoord. Ook zal doorgaand vrachtverkeer worden ontmoedigd en moet gekeken worden naar combineren van goederenstromen. Er wordt onderzocht of de vrachtwagenparkeerplaats langs de Industrieweg een andere plek kan krijgen. Verder maakt de coalitie zich sterk voor nacht-metro’s en misschien zelfs de BOB-bus in het weekend.

  Het totale beeld dat zo ontstaat is een veilige en groene stad met voldoende openbaar vervoer, waar (elektrische) auto’s welkom zijn, maar waar fietsen en lopen wordt gestimuleerd.

  Energie: alternatieve energie, leningen en laadpalen

  We lezen dat Maassluis op realistische en praktische manier wil verduurzamen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. De komende jaren zullen in het teken staan van voorbereidingen op het vlak van alternatieve energie (anders dan gas) in de wijken van Maassluis. De Transitievisie Warmte Maassluis wordt uitgewerkt naar concrete plannen per wijk.
  Meer concrete acties die worden genoemd: bij gemeentelijke gebouwen maakt men gebruik van kansen om te isoleren en duurzame energie op te weken d.m.v. zonnepanelen, het gebruik van duurzaamheidsleningen, zeker voor de mensen met een kleine beurs, wordt blijvend gestimuleerd, waarbij ook de positie van huurders wordt betrokken, er komt de komende jaren een uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s: goed verspreid over de wijken.  

  T.a.v. de energietransitie in onze stad zien we een conflict in de gekozen oplossingen naar een aardgasvrije stad. Voor een groot deel van de stad is het optimaal praktisch en realistisch om individueel of in kleine samenwerkingsverbanden (bij hoogbouw of per straat) een warmtepomp te kiezen als verwarmingsbron. Hierdoor blijft er voor het alternatief, een warmtenet, te weinig klandizie over om een realistisch alternatief te kunnen zijn.

  Wat ons opvalt is dat het woord “energiearmoede” nergens voorkomt in het coalitieakkoord. Terwijl dit momenteel dé grote uitdaging is. Steeds meer mensen komen in de financiële problemen vanwege stijgende energieprijzen. Vanuit de Duurzame Maassluizers is al een klein team opgeleid tot energiecoach en we merken dat er al meer vraag is dat we kunnen bieden. Het is belangrijk dat de gemeente hierin de coördinatie oppakt. Het is een utopie om te veronderstellen dat mensen die energie armoede als probleem ervaren een lening gaan afsluiten, ook al heeft deze lening gunstige voorwaarden.

  T.a.v. de oplaadmogelijkheden voor e-auto’s merken we het volgende op: Aanbieders van openbare oplaadpunten hebben er belang bij dat elk oplaadpunt een aantal maal per dag wordt gebruikt. Dat geeft een gunstige exploitatie maar maakt het lastig voor bezitters van e-auto’s om hun wagen op te laden. Openbare oplaadpunten kunnen daarom geen sluitende systeem zijn voor het opladen van e-auto’s. De elektrificatie van het wagenpark gaat heel snel. Bezitters van e-auto’s moet de mogelijkheid worden geboden om, waar mogelijk, individueel(vanuit hun eigen woning) of in gezamenlijk verband (bijvoorbeeld als v.v.e.) eigen oplaadpunt(en) aan te leggen.

  Afval: omgekeerd inzamelen, aanpak zwerfafval mist

  In het akkoord wordt over afval gemeld dat de komende tijd het ”omgekeerd inzamelen” verder wordt ingevoerd. De centrale rol van de milieustraat wordt meer onderstreept. De ontwikkelingen van de circulaire economie worden gevolgd om minder afval te krijgen. Op zich komt de aanpak van zwerfafval niet aan de orde.

  Wij zullen de gemeente houden aan de voortzetting van het huidige beleid om het zwerfafval terug te dringen. Het ideaal moet zijn “Maassluis zwerfvuilvrije stad”. Hierbij hoort ook een focus op de jeugd voor het omgaan met afval. Het is immers hun toekomst. Ervaring leert dat door de aandacht die in het onderwijs wordt gegeven aan omgaan met afval en duurzaamheid in het algemeen positieve resultaten heeft.

 • Meer bewoners  bij Duurzame Maassluizers betrekken is belangrijk.

  Het betekent dat we dan sterker staan op weg naar meer duurzaamheid in Maassluis.

  Om daarbij te helpen heeft de gemeente voor alle maatschappelijke initiatieven die meer mensen, meer vrijwilligers willen betrekken de DOE MEE MARKT in het leven geroepen. Deze is op 2 mei 2022 van 10-16 uur in de Koningshof.   Als Duurzame Maassluizers willen we er ook aanwezig zijn.

  Natuurlijk willen we ook graag de oproep voor de DOE MEE MARKT plaatsen.  

  Kom naar deze markt. Er zijn er velen die uw hulp als vrijwilliger kunnen gebruiken .

  Structureel en Incidenteel!

 • ‘Maar de bus dan!’

  Een vrachtwagen midden op het fietspad. Dat is natuurlijk zeer hinderlijk voor fietsers. En net voorbij dit voertuig willen fietsers vaak oversteken. Die hebben nu geen zicht meer op het verkeer. Als het fietsen en lopen in de stad veiliger moet worden, dan moeten we dit soort situaties voorkomen. Precies aan de overkant, even voor de Lijndraaiersbrug is ook al eens een vrachtwagen gesignaleerd midden op het fietspad.

  Deze chauffeur moet een lading afleveren bij één van de restaurants hier vlakbij. Zijn laadklep moet vlak liggen, dus half op de weg/half op het fietspad is geen optie. Als hij klaar met zijn zware werk weer bij zijn wagen terug is, ontkent hij niet dat het fietspad geen optie is. Hij roept wel uit: “Maar de bus dan!” Het wordt duidelijk dat hij heeft nagedacht voor hij zijn wagen parkeerde. Door de vluchtheuvel zou een bus nooit kunnen passeren.

  Restaurants, fietspad, oversteekplaats, bus… allemaal vechten ze om hun plekje in het centrum van Maassluis. De oplossing ligt in rekening houden met elkaar en vooral in een inrichting van de wegen die dit mogelijk maakt. Bij een herinrichting zou dit alles moeten meewegen.

 • In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad Maassluis, maart 2022, hebben we de deelnemende partijen gevraagd zich over een aantal aspecten van duurzaamheid te profileren met praktisch en herkenbare punten. Bijna alle partijen hebben daarop uitvoerig gereageerd. Dat is mooi. Het geeft aan dat het onderwerp belangrijk gevonden wordt.

  We delen graag met u de reacties. We vermelden ze hieronder, integraal, in volgorde van binnenkomst, zonder verder commentaar. We hebben de reacties gerubriceerd naar de onderwerpen van de gestelde vragen

  De partijen verwijzen ook naar hun verkiezingsprogramma voor meer informatie.

  Het overzicht helpt u misschien om te bepalen wat u aanspreekt.

 • Duurzame Maassluizers is een bewonersgroep die zich sterk maakt voor een duurzamere leefomgeving in Maassluis. Vanuit de gemeente loopt het programma ‘Wat je doet telt’. En vanuit een soort klankbordgroep die de gemeente voor dit onderwerp bij elkaar wist te krijgen, is de groep Duurzame Maassluizers ontstaan. Eind 2020 kwamen we in deze samenstelling voor het eerst (digitaal) bij elkaar. Afgelopen jaar organiseerden we wat activiteiten, lieten we ons informeren door de verantwoordelijke ambtenaren en dachten we – wanneer het mogelijk was – mee.

  De totale groep bestaat uit ongeveer twintig personen. Al snel werd duidelijk dat duurzaamheid bekeken kon worden vanuit verschillende perspectieven. En dat deelnemers ook zelf om verschillende redenen aan deze bewonersgroep wilden deelnemen. We hebben toen besloten om ons te verdelen over vier interessegroepen, te weten: afval, groen, energie en mobiliteit.

  Bij de groep ‘Afval‘ gaat het om afval in de breedste zin van het woord. We buigen ons over de overlast van zwerfafval en hoe dat te voorkomen. Maar ook afvalscheiding en het reduceren van afval staan op de agenda van deze groep. In de zomer en het najaar van 2021 hebben twee acties onder de noemer ‘#TrashtagMaassluis’ plaatsgevonden. Deze groep heeft daar het initiatief toen toe genomen en in samenwerking met de gemeente en stichting Lawine werd dit met succes georganiseerd. Vervolgacties zitten nog in de koker.

  De groep ‘Energie‘ buigt zich over de opgave van de energietransitie. De gemeente heeft inmiddels een warmtetransitie-visie vastgesteld waarin beschreven staat hoe er in Maassluis omgegaan wordt met de opgave om uiteindelijke aardgasvrij te worden. De rol van deze groep zit in het ondersteunende karakter. Er zijn best al wat voorbeelden van plekken of huizen in Maassluis die al een behoorlijk eind op weg zijn met energieneutraal leven. Deze groep heeft bijvoorbeeld energie gestoken in het openstellen van Maassluise huizen tijdens de ‘Landelijke Duurzame Huizenroute’ die in het najaar georganiseerd wordt. Deelnemers aan deze groep delen graag hun ervaring en kennis met Maassluizers die duurzame stappen willen zetten op het gebied van energie. We hebben bijvoorbeeld ook een serie tips op deze website gezet over het verduurzamen van je huis.

  De groep ‘Mobiliteit‘ kijkt naar de vraag hoe je je zo duurzaam mogelijk kan verplaatsen door de stad, of in de regio. Dan heb je het niet alleen over onderwerpen als infrastructuur voor elektrisch rijden en ov, maar deze groep wil ook veel aandacht vragen voor mobiliteit per fiets. We hebben bij de gemeente knelpunten aangewezen waar het volgens ons voor de fiets niet zo logisch ‘loopt’. Veel trajecten van herinrichting hebben echter een vrij lange doorlooptijd en daarom is het nog moeilijk om daar al resultaten van te zien.

  De groep ‘Groen‘ bekijkt duurzaamheid door de lens van de natuur. Een duurzame leefomgeving is voor ons synoniem aan een groene leefomgeving. Dat helpt de gevolgen van klimaatverandering te dempen, kan CO2 voor de lange termijn vastleggen en is goed voor het mentale welzijn van inwoners. Groen in de stad is belangrijk omdat bekend is dat mensen meer willen bijdragen aan duurzaamheid als ze zich verbonden voelen met de natuur. Vanuit deze groep hebben we aan het eind van de zomer het bescheiden natuurfestival ‘Proef de Natuur’ georganiseerd. Dat was een fietstocht tussen vier groene plekken in Maassluis. Op iedere plek was er iets te proeven uit de natuur. Verder denkt deze groep mee over de aanplant van nieuwe bomen. En er zijn voorzichtige plannen om de biodiversiteit in Maassluis beter in kaart te brengen.

  We hopen dat we zo een duidelijker beeld hebben gegeven van hoe Duurzame Maassluizers georganiseerd zijn. Mocht je ook willen bijdragen, dan kun je ook deelnemer worden. Dat is zeer welkom. Het zou mooi zijn als we een groeiende beweging in Maassluis kunnen worden. Help je mee? Je kunt ons mailen op duurzamemaassluizers@gmail.com voor meer informatie of aanmelden.

 • Ons gezin woont al meer dan veertig jaar in Maassluis. En toen we hier kwamen wonen waren er veel minder auto’s maar toch was er toen al kritiek op de afhandeling van het verkeer. Ondanks de inspanningen van de gemeente is het nog steeds op sommige plaatsen niet veilig.

  Maasluis is gegroeid tot wat het nu is in een periode dat het gebruik van de auto gold als een teken van welvaart en luxe. Ondertussen zien we ook de nadelen van al het auto verkeer en zijn er steeds meer mensen die zich graag duurzaam en sportief willen verplaatsen, willen fietsen, lopen en wandelen. Zeker op korte stukken binnen de stad. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde blijft desondanks onze stad achter, we vervoeren ons minder duurzaam dan zou kunnen, het lukt maar niet om daar wat vooruitgang bij te realiseren, het is gewoon niet veilig genoeg.

  Onze stad kent een aantal onveilige verkeerssituaties. Voor de auto’s valt dat nog wel mee. Maassluis is ontworpen om met de auto doorheen te rijden, boodschappen te doen en de kinderen mee naar school te brengen. Voor voetgangers wordt in het algemeen nog wel een trottoir en wat zebrapaden aangelegd. Fietsers komen er bekaaid af. Ja, er zijn fietspaden maar die worden slecht onderhouden, ze zijn te smal en het is er behoorlijk druk. Het is zo onveilig op de fietspaden dat je als ouder eigenlijk niet verantwoord je kinderen op de fiets naar school kunt brengen, laat staan dat je ze s’ochtends op de fiets zelf naar school laat gaan.

  Als voorbeeld kiezen we een veel bekritiseerde route.

  Het gaat over de “doorgaande” route door het centrum van onze stad. Wagenstraat, Marelstraat, Lange Boonestraat en de P.C. Hooftlaan. Én over de snelheid die de auto’s er mogen rijden.

  Voor de woon – en winkelgebieden in het centrum geldt al een “30 km/u zone”. Maar daartussendoor loopt een 50km/u route.

  Op de Wagenstraat mag je 50 km/u maar bij de Marelstraat geldt plotseling 30 km/u en op de Lange Boonestraat vanaf restaurant De Beren en op de PC Hooftlaan mag je ineens weer 50 km/u.

  Dat verwacht je niet in de woonwijk en een drukke winkelstraat.

  Bekend is dat er mensen zijn die deze route gebruiken om naar de A20 te gaan. Veel doorgaand verkeer dus.

  Maar het is nog gekker. Navraag bij de gemeente levert de volgende informatie: De Lange Boonestraat is ingericht als een 40 km/u weg waar, volgens de gemeente, over het hele stuk 50 km/u gereden mag worden. Maar waarom staan die borden met 30 km/u er dan?

  En dan nog het laden en lossen van de vrachtwagens en busjes. Natuurlijk moeten de winkeliers bevoorraad worden. Maar nu worden de vrachtwagens standaard op het fietspad en het trottoir geparkeerd. Als fietser en voetganger moet je maar zien hoe je je redt, tussen de langsrazende auto’s op een drukke 50 km/u weg!

  Regelmatig staan er vrachtauto’s op het fietspad
  Winkelend publiek gaat ervan uit dat ze op een 30km-weg oversteken, wat verwacht mag worden van deze straat.

  Dan nog even de PC Hooftlaan. Oversteken als voetganger kan nog wel, er zijn enkele zebrapaden. Maar als fietser is het echt link. Als je bijvoorbeeld met de fiets vanaf de Noordvliet bij het Leger des Heils de PC Hooftlaan wil oversteken dan zie je de auto’s nauwelijks aankomen. Aan de ene kant is er de bocht bij Zweko en aan de andere kan de brug. En de auto’s hebben daar een behoorlijke snelheid.

  Dagelijks moeten meerdere keren per dag horden leerlingen van het Revius heen en weer tussen de vestigingen Reviusplein en Sparrendal.  Ze gebruiken, eigenlijk zeer begrijpelijk, het smalle fietspad aan één kant in beide richtingen (anders moeten ze tweemaal de PC Hooftstraat oversteken voor 100 m). Vooral voor Zweko – Leger des Heils is dat problematisch voor fietsers en voetgangers.

  Een oplossing zal altijd inhouden dat er minder, of liever nog geen, auto’s op deze route rijden. En als besloten wordt dat ze er wel mogen rijden dan moet de snelheid terug naar de fiets snelheid. Een tussenoplossing is om van de Lange Boonestraat een éénrichtingweg te maken, en dat het hele traject 30 km/u weg wordt. En omdat de straat bij hevige regenval ook nog snel blank staat, moet er ook ruimte voor groen komen zodat het water weg kan.

  Als Duurzame Maassluizers gaan we iets verder. We vinden dat de straat gereserveerd moet worden voor voetgangers en fietsers, uiteraard met ruimte voor bevoorrading van de winkels. Én dat de Wagenstraat en de PC Hooftlaan een 30 km/u weg wordt.

  Dan zou de Lange Boonestraat in plaats van een ongure en gevaarlijke straat veranderen in een veilige en leuke winkelstraat. Fietsen en wandelen wordt veiliger en het centrum wordt weer wat aantrekkelijker.

  Het aardige is dat dat vrij goedkoop kan. Het kan al bereikt worden met het verplaatsen van wat verkeersborden. En als er op termijn wat geld beschikbaar komt dan kan de bestrating aangepast worden.

  Met dank aan het scherpe opmerkingsvermogen van Ate Tuitman,

  Met dank aan Raoul Kleijwegt van GroenLinks,

  Mede namens de Duurzame Maassluizers – Mobiliteit,

  Henk van Woerden.

  Dit artikel verscheen eerder op Maassluis.nu

 • De werkgroep mobiliteit richt zich op duurzame oplossingen voor de verplaatsingen binnen de gemeente Maassluis.

  Begin 2021 heeft de gemeente Maassluis een mobiliteitsvisie 2020-2040 opgesteld, waarin het STOP-principe wordt nagestreefd. De aandacht gaat in aflopende volgorde naar: Stappen (voetgangers) – Trappen (fietsers) – Openbaar vervoer – Personenauto’s. Voor iedere groep komen er plannen om op duurzame en veilige wijze de verplaatsingen binnen de gemeente te verbeteren. Halverwege 2021 scoort Maassluis slecht op de score voor duurzaam vervoer: 3,3 terwijl het landelijk gemiddelde 4,0 is.

  De werkgroep volgt plannen van de gemeente en geeft gevraagd en ongevraagd feedback daarop. Ook gaat de werkgroep waar nodig op eigen initiatief in overleg met de gemeente om knelpunten in de mobiliteit te bespreken.

  Om het vervuilende autogebruik binnen Maassluis te beperken en vooral fietsverkeer te stimuleren wil de werkgroep dat voetgangers en fietsers zoveel mogelijk gescheiden veilige routes krijgen om alle voorzieningen en woonwijken te kunnen bereiken. Die routes moeten breed genoeg zijn en niet gehinderd worden (zie afbeelding Lange Boonestraat).

  (Vracht-)autoverkeer moet vooral via hoofdroutes in en uit de gemeente geleid worden.

  Het openbaar vervoer (bus en metro) moet makkelijk en veilig te bereiken zijn.

  Elektrisch rijden (fiets, scooter en auto) verdient aandacht in de vorm van bijvoorbeeld voldoende laadpunten en veilige stalling.

  Lange Boonestraat – verkeershinder fietsers
  Industrieweg/Mozartlaan – onoverzichtelijke kruising